iWealth Summit 2020 – podsumowanie

icon
iWealth News

Świat po pandemii Covid-19 globalne wyzwania, scenariusze dla polskiej i światowej gospodarki, nowe trendy, technologiczne przyspieszenie – to główne tematy pierwszej konferencji iWealth Online Investment & Business Summit 2020, zorganizowanej online w dniach 3-4 czerwca 2020 roku.

Adresatami wydarzenia byli inwestorzy rynku kapitałowego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele biznesu. Uczestnicy szukali odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy biznes i rynki finansowe będą funkcjonować w czasie koronawirusa, w jaki sposób i w jakim czasie go pokonają?

Temu zagadnieniu, rozpatrywanemu na różnych płaszczyznach, zostało poświęconych pięć bloków tematycznych, w których wystąpili eksperci – praktycy z zakresu ekonomii, inwestycji, technologii, biznesu oraz prawa. Akcentem różnorodności tematycznej było wystąpienie przedstawicieli świata nauki – Prof. Witolda M. Orłowskiego wybitnego ekonomisty, głównego doradcy ekonomicznego PwC oraz dr hab. Aleksandry Przegalińskiej, filozofa i futurologa.

Blok I – Scenariusze dla globalnej gospodarki.
Blok II – Halo Polska – czy ktoś tu inwestuje?
Blok III – Jak inwestować, aby chronić kapitał przed inflacją?
Blok IV – Biznes i Technologie: Kryzys czy szansa na krok do przodu. Nowe trendy na nowy początek.
Blok V – Konkretnie dla Przedsiębiorców – Biznes w (nie)bezpieczeństwie – poradnik prawny.

Starcie opinii, poglądów i tez ekspertów stanowiło solidną podstawę do określenia perspektyw rozwoju sytuacji na giełdach i w gospodarkach, a dla uważnych uczestników, również cenne wskazówki praktyczne w zakresie określenia trendów inwestycyjnych.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Pawła Łukasiaka (CEO Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), który podkreślił istotność w przemianie osobowości lidera biznesu, wpływającego na otoczenie oraz tworzącego biznes odpowiedzialny społecznie, oparty na wolontariacie i przedsiębiorczej filantropii. A to wszystko dla budowania pożądanych wzorców postępowania (kapitału) społecznego, sprawdzonego nie tylko podczas odosobnienia czasu pandemii.

Cztery pierwsze bloki to wystąpienia oraz panele o charakterze inwestycyjnym i technologicznym, a wśród panelistów byli m.in. prezesi oraz zarządzający aktywami z kilkunastu największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

W ramach bloku I paneliści dyskutowali o wpływie zamrożenia gospodarki na PKB, ryzyku niedoszacowania wpływu pogorszenia nastrojów społecznych na spadek aktywności gospodarczej oraz scenariuszach wyjścia z kryzysu, jaki w czasie rzeczywistym zmienia modele biznesowe, w przyspieszonej rewolucji przemysłowej 4.0. (prof. Witold M. Orłowski). Wyraźną rozbieżność pomiędzy sytuacją na rynku kapitałowym i recesją w realnej gospodarce podkreślił Jarosław Jamka (Wiceprezes Zarządu, Quercus TFI) wskazując na dyskontowanie przez ryzykowne aktywa – optymistycznie „zbyt mocnego i zbyt szybkiego” scenariusza odbicia dla globalnej gospodarki, wobec nieznanych jeszcze do końca skutków pandemii na zachowanie się konsumentów, na modele biznesowe i zachowanie przedsiębiorstw. Oswajany strach przed wirusem poprzedzający akceptację recesji (niski popyt i wysokie bezrobocie) jest dzisiaj w cieniu fazy odbicia „V” na rynkach kapitałowych, czemu sprzyja olbrzymia interwencja monetarna i fiskalna, tworząca „ekstra-popyt”. Fundament zbudowany przez prof. Orłowskiegoprezesa Jamkę obudowali uczestnicy panelu – z uwzględnieniem wyrazistych opinii moderatora Piotra Kuczyńskiego – odnosząc się do skutków ewentualnego powrotu wirusa (jesień  2020) i oczekiwanej reakcji polityków oraz skali zamrożenia gospodarek. Innym problemem było rosnące zadłużenie państw wskutek interwencjonizmu i wpływ na ewentualny wzrost inflacji. W dyskusji przeciwstawiły się poglądy Kamila Sobolewskiego (Główny Strateg, Skarbiec TFI) na temat związku interwencjonizmu, globalizacji i rozwoju technologii – na niski poziom inflacji i spodziewany wzrost cen wskutek post-wirusowej deglobalizacji oraz Jarosława JamkiJarosława Niedzielewskiego (Dyrektor Dep. Inwestycji, zarządzający funduszami, Investors TFI), którzy, przeciwnie, w obecnej sytuacji gospodarczej nie odczuwają zagrożenia inflacyjnego.

Ważnym uzupełnieniem tematyki gospodarczej i inwestycyjnej była prelekcja Marioli Szymańskiej-Koszczyc (Prezes EFPA Polska, Wiceprezes WIB) na temat przyszłości doradztwa finansowego w Polsce, wymagającego współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych problematyką, w tworzeniu regulacji i standardów, w tym etycznych, dla postawienia potrzeb Klienta w centrum uwagi oraz zapewnienia profesjonalnego, certyfikowanego doradztwa.

Do panelu II poświęconego celowości inwestowania na GPW wprowadził Sebastian Buczek (CEO, Quercus TFI), który potwierdził sens budowania portfeli w oparciu o wyselekcjonowane spółki sWIG80 (np. technologiczne), przez pryzmat dobrych wycen i wyników tego indeksu, w porównaniu z technologicznym, amerykańskim NASDAQ. Sens akumulacji polskich akcji potwierdzają również słabe (nieeuforyczne) nastroje inwestorów na GPW. Tezy potwierdził Konrad Łapiński (zarządzający Total FIZ) m.in. argumentem braku nawisu podażowego oraz powolnym budowaniem siły popytowej (m.in. PPK). Do tego dochodzi ok. bilion złotych na rachunkach depozytowych i oszczędnościowych Polaków w otoczeniu niskich stóp procentowych (realnych strat). Nadmiernej aktywności inwestorów indywidualnych na razie nie widać z perspektywy TFI PZU, natomiast selekcja polskich spółek nadal nie wyklucza dużego ryzyka spowodowanego niekonkurencyjnością polskiej gospodarki (Marcin Żółtek, Wiceprezes Zarządu, TFI PZU). Kontrargumentując, wg Sebastiana Buczka przyszły rok może być czasem indywidualnych inwestorów na GPW (niskie notowania małych i średnich spółek, niskie stopy procentowe). Ważna jest też dynamika i siła przepływu środków z depozytów ku rynkowi nieruchomości oraz funduszom inwestycyjnym, głównie z udziałem akcji. Przeceniony sektor bankowy oraz spółki poszkodowane przez Covid-19 (sprzedaż detaliczna) – są coraz bardziej atrakcyjne. Alternatywnym kierunkiem inwestowania jest lokowanie środków w ziemię, zwłaszcza w regionach turystycznych np. na Mazurach (Mariusz Cebulski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Rodzinne Inwestycje).

Do III panelu „Jak inwestować, aby chronić kapitał przed inflacją?” zaprosił Jonathan Curtis (Wiceprezes, zarządzający subfunduszem FTIF Franklin Technology Fund) w interesującym wykładzie nt. inwestowania w akcje spółek szeroko rozumianej technologii, będących liderami w transformacji cyfrowej (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, chmury obliczeniowe, model SaaS – „oprogramowanie jako usługa”, technologie finansowe, Internet rzeczy i 5G). Stosowanie rozwiniętej technologii pomaga w lepszym zrozumieniu potrzeb Klientów, a dzięki wykorzystaniu danych i oprogramowania – pozwala udoskonalać procesy biznesowe. Atrakcyjnie wyceniane spółki nowych technologii pomagają w nowy sposób definiować swoje rynki i obnażają słabości istniejących rozwiązań. Robert Stanilewicz, moderator panelu, zadał rozmówcom  pytania, które w obecnym otoczeniu pro-deflacyjnym nie dają prostych odpowiedzi: „Mówisz inflacja, a myślisz…”, „W co inwestujesz podczas inflacji?”, „Gdyby zaistniał scenariusz inflacyjny, jak zachowają się obligacje?”, „Złoto jako remedium na inflację”, czy ”Istnieje ryzyko inflacji poprzez „drukowanie pieniądza”?, „Czy hiperinflacja może zaistnieć?”. Z dyskusji wyłoniły się obrazy umiarkowanej, globalnej inflacji w okresie 3 lat (średnio ok. 2-4%; inaczej uważa Adam Drozdowski, zarządzający InValue Multi-Asset, ok. 5-10%). Natomiast obecna sytuacja i – później – zakładając ewentualny wzrost cen, wymagają rozważnego inwestowania, aby realnie nie stracić – w akcje, nieruchomości, złoto, a w późniejszym ewentualnym otoczeniu inflacji – również w obligacje inflacyjne i typu high-yield (Robert Hoerberg, CEO, Allianz Polska TFI). Adam Drozdowski podkreślił znaczenie dywersyfikacji pieniędzy pomiędzy trzy aktywa kupowane w USA: spółki value, złoto i obligacje. Paneliści podkreślili, że jest to dobry moment do przebudowy portfela i zainwestowania w akcje zagraniczne (Kamil Mikołajczak, Head of Business Relationship, Templeton Asset Management (Poland) TFI), czy pozwalające uzyskać wyższą stopę zwrotu, niż niskooprocentowane depozyty / rachunki oszczędnościowe, z uwzględnieniem obligacji rządowych i obligacji korporacyjnych rynków wschodzących (Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Generali Investments TFI). Złoto jest faworytem inwestycyjnym wszystkich ekspertów, a jego prognozowane wyceny w bieżącym roku (w USD) sięgają wyżej rekordów z 2011 roku. Sprzyjają temu ujemne stopy procentowe, oczekiwania inflacyjne, napięcia geopolityczne i prognoza osłabienia dolara (Adam Drozdowski). I zasadnicze pytanie: „Kiedy depozyt będzie oprocentowany wyżej, niż stopa inflacji?”. W odpowiedzi eksperci twierdzili, że w okresie 3 lat jest to mało prawdopodobne, stąd sensowne jest dla wypracowania zysku rozważenie przeniesienia części aktywów z sektora bankowego do TFI (Zbigniew Jakubowski, Jarosław Niedzielewski, Robert Hoerberg).

W ostatnim punkcie pierwszego dnia konferencji Michał Kurpiel (Wiceprezes Zarządu, iWealth) i Jacek Maleszewski (Doradca Inwestycyjny, CFA, Dyrektor Zespołu Doradztwa iWealth) odpowiedzieli na pytanie, jak optymalnie dostosować portfel inwestycyjny. Wskazali, że kluczowe jest prawidłowe zbadanie profilu inwestycyjnego Klienta, co umożliwia doprecyzowanie zdolności do akceptacji indywidualnego ryzyka i adekwatne skonstruowanie portfela. Optymalizację inwestycji ułatwiają także gotowe modele inwestowania portfelowego iWealth, wg wystandaryzowanej propozycji poziomu ryzyka i zysku, ale zawsze w korespondencji ze wspomnianym badaniem profilu ryzyka Klienta.

Drugi dzień konferencji otworzyła dr hab. Aleksandra Przegalińska (filozof, futurolog, publicystka) wykładem pt. „Świat po pandemii – technologiczne przyspieszenie”, przedstawiając arcyciekawe tezy dot. kierunków zmian w technologii, zwłaszcza w obszarze rozwoju sztucznej inteligencji, jej poziomu symbiozy z człowiekiem i jej predykcyjnych możliwości oraz przydatności, nie tylko w kontekście izolacji społecznej spowodowanej wirusem. Robotyka, Internet rzeczy (IoT), uczenie maszynowe – mimo tego nasze „ucyfrowienie” nie oddaje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii np. w obszarze zmian klimatycznych. Dlatego wirus przyspiesza adaptację nowych technologii i wspiera szczególnie te firmy, jakie są otwarte na „cyfryzację” działania.

Blok IV Biznes i Technologie: „Kryzys czy szansa na krok do przodu? Nowe trendy na nowy początek” otworzył Maciej Kujawa (CEO, Eye.One) prezentacją aplikacji – komunikatora, prostego w implementacji i użyciu, a posiadającego niezbędne funkcjonalności dla każdej firmy wymagającej zdalnego kontaktu z kontrahentem/klientem.

W panelu moderowanym przez Łukasza Grassa wypowiedziało się grono przedsiębiorców nt. nowych trendów, jakie w biznesie przyniósł koronawirus i izolacja społeczna. Na przykładach zarządzania spółkami, jakie szybko dostosowały  się do wymogów otoczenia (m.in. Krzysztof Morawski, dyrektor w Prudential Polska), pokazano czynniki budujące przewagę konkurencyjną (Łukasz Wejchert, CEO, Dirlango, Jakub Zwoliński, CEO, Snow.dog). Jednocześnie uwypuklono cechy liderów biznesu, od jakich zależy umiejętność kooperacyjnej adaptacji zmian – często profilu firm – w nowych warunkach.

W wykładzie „Czy biznes i rynki finansowe pokonają wirusa? Analiza sytuacji„– Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk rynków finansowych zaprezentował ciekawe tezy dopełniające część inwestycyjną pierwszego dnia konferencji, z generalnym potwierdzeniem zwycięstwa przedsiębiorczości nad pandemią, jednak za określoną cenę (recesja).

Ostatni blok pt.: „Jak rozwijać i chronić firmę w post-covidowej rzeczywistości” w pełni poświęcony został tematom prawnym. Uczestnicy konferencji, zwłaszcza przedsiębiorcy, mogli poznać kierunki budowania przewagi konkurencyjnej w nowej rzeczywistości gospodarczej dzięki przedstawicielom Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Konferencja iWealth Summit to PIERWSZA konferencja inwestycyjna w Polsce, która odbyła się w pełni w trybie online. Bezpłatny, rejestrowany udział potwierdziło ponad 1500 uczestników. W poszczególnych blokach tematycznych konferencji brało udział non-stop kilkuset uczestników. Wszelkie informacje i szczegółowy program konferencji zostały udostępnione na stronie internetowej https://summit.iwealth.pl/. Dla zarejestrowanych uczestników wydarzenia iWealth zapewnia pakiet ciekawych benefitów oraz dodatkowe materiały, przygotowane przez Partnerów specjalnie na tę okazję (w formule materiałów on demand).

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Partnerom iWealth Summit.