fbpx

Informacje prawne i dokumenty

Nota Prawna

Niniejszy serwis znajdujący się pod adresem www.iwealth.pl  (zwany dalej „Serwisem”) jest serwisem internetowym, prowadzonym przez iWealth Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381507 (zwaną dalej „iWealth”).

Serwis jest stroną (witryną) internetową zawierającą wymagane przepisami prawa informacje o iWealth i świadczonych przez iWealth usługach, a także informacje na temat szeroko rozumianego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z iWealth i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych zastrzeżeń prawnych.

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu, zaś korzystanie z niego nie wymaga zawarcia żadnej umowy pomiędzy iWealth, a użytkownikiem.

Otrzymując dostęp do Serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

iWealth informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz na stronach, do których Serwis zawiera odesłania (linki), nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom iWealth i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

iWealth nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

iWealth okresowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym. Serwis internetowy został przygotowany również na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł zewnętrznych uznanych przez iWeatlh za wiarygodne, ale iWealth nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności.

Informacje znajdujące się w Serwisie nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych do funduszy środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu Inwestycyjnego i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Materiały dotyczące funduszy inwestycyjnych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. iWealth rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, opisanych odpowiednio w prospektach informacyjnych Funduszy oraz Tabeli Opłat, które są dostępne w siedzibach współpracujących Towarzystw oraz na ich stronach www, bądź za pośrednictwem iWealth.

iWealth zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie.

iWealth jako podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przy iWealth lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, a także wykorzystywania plików „cookies” i podobnych technologii na stronie internetowej iwealth.pl („Strona”). Operatorem Strony jest iWealth Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 381507, REGON 021485231, NIP 8961518073, kapitał zakładowy 3 239 200 zł („Spółka”).

 • Dane kontaktowe. W celu umożliwienia kontaktu z Tobą, Strona umożliwia zbieranie pewnych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, Twojego numeru telefonu lub województwa (deklarowanego miejsca pobytu).
 • Dane rejestracyjne. Spółka gromadzi dane osobowe użytkowników również w trakcie procesu rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://online.iwealth.pl. W trakcie rejestracji będziesz proszony o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, login, hasło, PESEL i numer telefonu. Poza wyżej wskazanymi danymi osobowymi, użytkownik jest również proszony o podanie określonych informacji m.in. seria i nr dowodu osobistego, stały adres zamieszkania, status rezydencji podatkowej, nr rachunku bankowego użytkownika.
 • Spółka jest administratorem zebranych za pośrednictwem Strony danych osobowych. Ze Spółką możesz się skontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: kontakt@iwealth.pl lub telefonicznie: +48 606 697 070.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, za które uznajemy: marketing bezpośredni, w tym profilowanie (np. aby dopasować treści Strony do Twoich preferencji i zainteresowań); kontakt z Tobą, prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści Strony do preferencji i zainteresowań ogółu użytkowników); zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności Strony; wykrywanie botów i nadużyć podczas korzystania z Strony; dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli użytkownik postanowi nie podawać nam swoich podstawowych danych kontaktowych, Spółka może nie być w stanie odpowiedzieć na zapytanie użytkownika, czy dostarczyć usług na rzecz użytkownika.
 • W przypadkach, w których Spółka pełni funkcję administratora danych i jeżeli jest to zgodne z przepisami prawa użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich przenoszenia i ograniczenia ich przetwarzania oraz do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także żądania ich skorygowania lub usunięcia. Wniesienie takiego żądania spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich usunięcie, chyba że istnieje istotny interes prawny, który umożliwia przechowywanie danych przez dłuższy okres (np. obrona przed roszczeniami lub istnienie prawnego obowiązku przechowywania danych). W razie chęci skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak są one niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Ustalając okres przechowywania danych osobowych użytkownika, uwzględniamy m.in. następujące kryteria: (i) czy użytkownik wyraża ciągłe zainteresowanie naszymi usługami, (ii) czy użytkownik stał się naszym klientem, (iii) czy użytkownik w rozmowie telefonicznej lub w wiadomości poinformował nas, że życzy sobie kontaktu w przyszłości.
 • Istnieje możliwość, że będziemy zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkowników właściwym organom państwowym (w szczególności policji czy prokuraturze), jeśli otrzymamy od nich odpowiednie żądanie, z zastrzeżeniem istnienia podstawy prawnej udostępnienia im danych osobowych użytkownika (np. nakaz sądowy).
 • Użytkownik jest również uprawniony do skierowania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie

 • W celu poprawy działania naszej Strony korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii, takich jak np. google-analytics.com – statystyki dla Strony.
 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe / fragmenty tekstowe, które Strona przesyła do przeglądarki i które są odsyłane z powrotem przez przeglądarkę przy kolejnym wejściu na stronę internetową w celu utrzymania sesji przeglądarki czy zapisania danych strony użytkownika.
 • Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii może wpływać na poprawne działanie Strony.
 • Strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”: „sesyjne cookies”, które zostają wykasowane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, a także „trwałe cookies”, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia.
 • Strona wykorzystuje na swojej stronie pliki „cookies” w celu analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści Strony do indywidualnych potrzeb użytkownika, prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Pliki „cookies” mogą gromadzić dane osobowe w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu. Dane takie są przechowywane w formie zaszyfrowanej, a dostęp do nich jest ograniczony
 • Pliki „cookies” wykorzystywane przez podmioty trzecie za pośrednictwem Strony, w tym obejmujące dane użytkowników strony, podlegają polityce prywatności takich podmiotów.

Przetwarzanie i korzystanie z plików „cookies” jest domyślnie włączone. Ustawienia te można jednak zmienić w dowolnym czasie. Szczegóły dotyczące przetwarzania i wykorzystywania plików „cookies” można znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii, a także możliwości ich wyłączenia dla danej przeglądarki znajduje się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.