fbpx

Informacje prawne i dokumenty

Nota Prawna

Niniejszy serwis znajdujący się pod adresem www.iwealth.pl  (zwany dalej „Serwisem”) jest serwisem internetowym, prowadzonym przez spółkę F-TRUST S.A. ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, NIP 1080011502, KRS 0000397407 prowadzony przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwaną dalej „F-Trust iWealth”).

Serwis jest stroną (witryną) internetową zawierającą wymagane przepisami prawa informacje o F-Trust iWealth i świadczonych przez F-Trust iWealth usługach, a także informacje na temat szeroko rozumianego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z F-Trust iWealth i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych zastrzeżeń prawnych.

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu, zaś korzystanie z niego nie wymaga zawarcia żadnej umowy pomiędzy F-Trust iWealth, a użytkownikiem.

Otrzymując dostęp do Serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

F-Trust iWealth informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz na stronach, do których Serwis zawiera odesłania (linki), nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom F-Trust iWealth i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

F-Trust iWealth nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

F-Trust iWealth okresowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym. Serwis internetowy został przygotowany również na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł zewnętrznych uznanych przez F-Trust iWeatlh za wiarygodne, ale F-Trust iWealth nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności.

Informacje znajdujące się w Serwisie nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych do funduszy środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu Inwestycyjnego i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Materiały dotyczące funduszy inwestycyjnych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. F-Trust iWealth rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, opisanych odpowiednio w prospektach informacyjnych Funduszy oraz Tabeli Opłat, które są dostępne w siedzibach współpracujących Towarzystw oraz na ich stronach www, bądź za pośrednictwem F-Trust iWealth.

F-Trust iWealth zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie.

F-Trust iWealth jako podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przy iWealth lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, a także wykorzystywania plików „Cookies” i podobnych technologii na stronie internetowej iwealth.pl („Strona”) oraz w serwisach należących do grupy F-Trust: platforma.iwealth.pl, online.iwealth.pl.

W grupie F-Trust występuje dwóch Administratorów Danych Osobowych: F-Trust S.A. oraz iWealth Family Sp. z o.o. W niniejszej Polityce określiliśmy, w których obszarach wyżej wymienione podmioty występują jako odrębni Administratorzy Danych Osobowych i w których występują jako Współadministratorzy.

Administratorzy (Współadministratorzy) Danych Osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest F-Trust S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR” lub „WSPÓŁADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań lub drogą elektroniczną na adres rodo@f-trust.pl.
 • Administratorem danych osobowych jest iWealth Family Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR” lub „WSPÓŁADMINISTRATOR”), z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres kontakt@iwealthfamily.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator F-Trust S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów o danych osobowych w F-Trust. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w F-Trust jest Anna Budziłowska. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań lub drogą elektroniczną na adres rodo@f-trust.pl.

Administrator iWealth Family Sp. z o.o. nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.


Poniżej przedstawiamy obszary, w których F-Trust oraz iWealth Family Sp. z o.o. występują jako odrębni Administratorzy:

 • Faktury

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wystawienia faktury oraz płatności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozliczenia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe. Dane nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Dane rejestracyjne

Spółka F-Trust S.A. gromadzi dane osobowe użytkowników w trakcie procesu rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://platforma.iwealth.pl. W trakcie rejestracji będziesz proszony o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, hasło, PESEL i numer telefonu. Poza wyżej wskazanymi danymi osobowymi, użytkownik jest również proszony o podanie określonych informacji m.in. seria i nr dowodu osobistego, stały adres zamieszkania, status rezydencji podatkowej, nr rachunku bankowego użytkownika. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej ze Spółką – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. obowiązków określonych przez przepisy prawa dla podmiotów posiadających zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek uczestnictwa oraz świadczenia usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie Jednostek Uczestnictwa. Dane będą przetwarzane przez 5 lat od czasu zakończenia współpracy. Dane będą przetwarzane również do egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane przez 3 lata od czasu zakończenia umowy.
Dane nie pochodzą od stron trzecich. Administrator przekazuje dane do państw trzecich poprzez wykorzystanie systemu mailingowego. Zakres danych osobowych, które są przekazywane to: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, województwo, miasto, adres IP. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Nagrywanie rozmów

Informujemy, że rozmowy telefoniczne kierowane do F-Trust S.A. mogą być nagrywane na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane są przechowywane przez okres 7 lat, z uwagi na obowiązek udostępnienia na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego lub innego uprawnionego organu. Dane nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Newsletter

Wobec osób, które nie wyraziły zgody na cele marketingowe na rzecz Współadministratorów (F-Trust S.A. oraz iWealth Family Sp. z o.o.) natomiast wyraziły zgodę dla F-Trust S.A. to ta Spółka jest wyłącznym Administratorem Danych Osobowych.
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo, miasto w celu przekazywania Ci informacji o naszej działalności, o podejmowanych działaniach i planowanych akcjach oraz o bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej. Podstawą naszego działania jest zgoda, której nam udzielasz – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości pisząc na adres Administratora. Twoje dane przetwarzamy do czasu wycofania Twojej zgody lub zaprzestania wysyłania wiadomości przez Administratora.
Dane nie pochodzą od stron trzecich. Administrator przekazuje dane do państw trzecich poprzez wykorzystanie systemu mailingowego. Zakres danych osobowych, które są przekazywane to: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, województwo, miasto, adres IP. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Rekrutacja na podstawie Kodeksu Pracy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym w przepisach prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych naborów pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a. W przypadku kandydatów, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następnych naborach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku. W przypadku kandydatów, z którymi została zawarta umowa o pracę dane włączane są do akt osobowych pracownika i przechowywane zgodnie z przepisami prawa. Dane nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Rekrutacja na podstawie Kodeksu Cywilnego

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym weryfikacji kwalifikacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w dokumentach zawarte są dane osobowe, które nie zostały wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli w dokumentach, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych naborów współpracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu weryfikacji i potwierdzenia kwalifikacji. W przypadku kandydatów, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następnych naborach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku. Dane nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których dochodzi do współadministrowania:

 • Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do nas). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt. Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. Dane nie pochodzą od stron trzecich. Współadministratorzy nie przekazują danych do państw trzecich. Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Kontakty służbowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów, urzędników, w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Współadministratorzy nie przekazują danych do państw trzecich. Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Newsletter

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo, miasto w celu przekazywania Ci informacji o naszej działalności, o podejmowanych działaniach i planowanych akcjach oraz o bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej. Podstawą naszego działania jest zgoda, której nam udzielasz – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości pisząc na adres Współadministratorów. Twoje dane przetwarzamy do czasu wycofania Twojej zgody lub zaprzestania wysyłania wiadomości przez Administratora.
Dane nie pochodzą od stron trzecich. Współadministratorzy przekazują dane do państw trzecich poprzez wykorzystanie systemu mailingowego. Zakres danych osobowych, które są przekazywane to: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, województwo, miasto, adres IP. Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Webinary

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu organizacji webinarów. Podstawą naszego działania jest wykonanie zawartej umowy związanej z rejestracją na dane wydarzenie poprzez formularz elektroniczny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu tj. umożliwienia Ci uczestnictwa w wydarzeniu, powiadomienia o udostępnionym nagraniu oraz skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania informacji czy nasze działanie spełniło Twoje oczekiwania. Następnie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata w celu obrony przed roszczeniami. Dane nie pochodzą od stron trzecich. Współadministratorzy przekazują dane do państw trzecich poprzez wykorzystanie systemu mailingowego. Zakres danych osobowych, które są przekazywane to: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, województwo, miasto, adres IP. Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Przyciski portali społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Linkedin, Facebook, X (Twitter), YouTube) dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

 1. Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;
 2. Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.

Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Współadministratorów. W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek naszymi uzgodnieniami z tymi operatorami.

 • Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, X (Twitter), YouTube, LinkedIn) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fan page’u treściami, reakcjach na publikowane na fan page’u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page’u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach. Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu, administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów – art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 • Pliki Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Współadministratorzy Danych Osobowych stosują Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań. Dane te mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkowników.

W celu poprawy działania naszej Strony korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii, takich jak np. google-analytics.com – statystyki dla Strony. Ponadto strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”: „sesyjne cookies”, które zostają wykasowane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, a także „trwałe cookies”, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

 • Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Współadministratorów. Ujawniamy Twoje dane osobowe: Microsoft Sp. z o.o., Eventlabs Sp. z o.o., ActiveCampaign LLC., ECDF Księgowość Sp. z o.o. (w przypadku osób, które będą dokonywać rozliczeń z Administratorami), Hostersi Sp. z o.o., Home.pl, Aiton Caldwell S.A., Authologic Sp. z o.o., ProService Finteco Sp. z o.o., eCommerce Team Sp. z o.o. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane mogę być przekazywane również do Funduszy, z którymi F-Trust S.A. ma podpisane umowy dystrybucyjne lub do podmiotów, które na zlecenie Funduszy prowadzą rejestry uczestników Funduszy (Agenci Transferowi).


Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
 2. kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
 3. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 4. usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 5. ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.


Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.