fbpx

Nota prawna

Niniejszy serwis znajdujący się pod adresem www.iwealth.pl  (zwany dalej „Serwisem”) jest serwisem internetowym, prowadzonym przez iWealth Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381507 (zwaną dalej „iWealth”).

Serwis nie służy do zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.), jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.).

Serwis jest stroną (witryną) internetową zawierającą wymagane przepisami prawa informacje o iWealth i świadczonych przez iWealth usługach, a także informacje na temat szeroko rozumianego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z iWealth i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych zastrzeżeń prawnych.

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu, zaś korzystanie z niego nie wymaga zawarcia żadnej umowy pomiędzy iWealth, a użytkownikiem.

Otrzymując dostęp do Serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

iWealth informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz na stronach, do których Serwis zawiera odesłania (linki), nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom iWealth i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

iWealth nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

iWealth okresowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym. Serwis internetowy został przygotowany również na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł zewnętrznych uznanych przez iWeatlh za wiarygodne, ale iWealth nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności.

Informacje znajdujące się w Serwisie nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych do funduszy środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu Inwestycyjnego i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Materiały dotyczące funduszy inwestycyjnych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. iWealth rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, opisanych odpowiednio w prospektach informacyjnych Funduszy oraz Tabeli Opłat, które są dostępne w siedzibach współpracujących Towarzystw oraz na ich stronach www, bądź za pośrednictwem iWealth.

iWealth zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie.

iWealth jako podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przy iWealth lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.