Nowy Regulamin iWealth

icon
iWealth News

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 listopada 2020 roku wchodzi w życie „Regulamin określający tryb i warunki prowadzenia przez iWealth Management spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego” (zwany dalej Regulaminem), który zastąpi:

  • „Regulamin określający tryb i warunki prowadzenia przez iWealth Management spółkę z ograniczoną odpowiedzialności działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego’’ z dnia 15 lipca 2020 roku.

Wejście w życie nowego Regulaminu jest związane z koniecznością dostosowania regulacji do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.

Głównym celem implementowanych przepisów jest przede wszystkim zapewnienie Klientom jeszcze większej ochrony poprzez zweryfikowanie czy świadczona usługa, a także produkty, które są jej przedmiotem będą dla nich odpowiednie poprzez określenie ich poziomu wiedzy oraz doświadczenia w inwestowaniu.

Z uwagi na powyższe, z dniem 15 listopada 2020 r. nastąpią zmiany w warunkach świadczonych przez nas usług. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze z wprowadzonych zmian:

  • obowiązek zwrócenia się do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym, a także jego preferencji, potrzeb i celów inwestycyjnych umożliwiających przypisanie Klienta do określonej grupy docelowej i dokonanie przez iWealth oceny adekwatności jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy – w tym celu każdy Klient zostanie poproszony o wypełnienie Ankiety Odpowiedniości,
  • obowiązek uzyskania od Klienta informacji dotyczących celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej przed świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego – w tym celu zaktualizowaliśmy Badanie Profilu Inwestycyjnego.

W przypadku akceptacji nowego Regulaminu nie muszą Państwo podejmować żadnych czynności, w przeciwnym razie mają Państwo prawo do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z zapisami §20 pkt. 2 Regulaminu. Wszelkie dokumenty, w tym przedmiotowy Regulamin, są także dostępne na naszej stronie iwealth.pl, w sekcji Informacje i Dokumenty.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej wiadomości lub przekazanych dokumentów zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem poczty elektronicznej kontakt@iwealth.pl lub z Państwa Wealth Managerem.

Pozdrawiamy,
Zespół iWealth