Nowy Regulamin iWealth

icon
iWealth News

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 lipca 2020 roku wchodzi w życie „Regulamin określający tryb i warunki prowadzenia przez iWealth Management spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego” (zwany dalej Regulaminem), który zastąpi:

  • „Regulamin określający zasady prowadzenia działalności iWealth Management w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek i tytułów uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego” z dnia 30 września 2019 r. oraz,
  • „Regulamin świadczenia przez iWealth Management Sp. z o.o. usług poprzez platformę iWealth Online” z dnia 30 września 2019 r.

Wejście w życie nowego Regulaminu jest związane z koniecznością dostosowania regulacji do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.

Głównym celem implementowanych przepisów jest przede wszystkim zapewnienie Klientom jeszcze większej ochrony poprzez określenie trybu i warunków, technicznych i organizacyjnych, prowadzenia działalności dystrybucyjnej w odniesieniu do jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego.

Z uwagi na powyższe, z dniem 15 lipca 2020 r. nastąpią zmiany w warunkach świadczonych przez nas usług. Będą one polegać głównie na rozszerzeniu obowiązków informacyjnych iWealth względem Klientów oraz zwiększeniu transparentności działań w relacji z Klientem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z wprowadzanych zmian:

  • obowiązek przekazywania Klientowi informacji o wszystkich przyjmowanych i przekazywanych świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych w związku ze świadczeniem usług dystrybucyjnych,
  • obowiązek przekazywania Klientowi informacji o kosztach i opłatach związanych z usługą pośrednictwa w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, a w przypadku gdy informacje te odnoszą się do konkretnego funduszu, także informacji o wysokości maksymalnego wynagrodzenia za zarządzanie danym funduszem,
  • obowiązek nagrywania rozmów telefonicznych, wideorozmów i zapisywania korespondencji elektronicznej, zmierzających do zawarcia transakcji.

Wszyscy nasi Klienci otrzymają stosowne zawiadomienie wraz z Regulaminem w formie elektronicznej bądź tradycyjną pocztą (w sytuacji braku adresu e-mail). W przypadku akceptacji nowego Regulaminu nie trzeba podejmować żadnych czynności, w przeciwnym razie przysługuje prawo do złożenia wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie dokumenty, w tym powyższy Regulamin, są dostępne na naszej stronie iwealth.pl, w sekcji Informacje i Dokumenty.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące treści zawiadomienia lub przekazanych dokumentów zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem poczty elektronicznej kontakt@iwealth.pl lub ze swoim Wealth Managerem.

Pozdrawiamy,
Zespół iWealth