Inwestycyjna zmiana klimatu

icon
iWealth News
Nr 21/2023

Fundusze zmian klimatycznych.

Zmiany klimatyczne będą jednym z kluczowych motorów napędowych światowej gospodarki w nadchodzących dziesięcioleciach, przekształcając całe branże i zmieniając łańcuchy dostaw. Kapitał jest realokowany w bezprecedensowej skali, tworząc możliwości inwestycyjne w tych obszarach. W ramach planu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19, Komisja Europejska ogłosiła instrument o nazwie NextGenerationEU, który ma na celu przyspieszenie inwestycji związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową, w tym, z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Instrument ten obejmuje plan inwestycji w wysokości 750 miliardów euro, które mają być wykorzystane w latach 2021-2027, do wsparcia zrównoważonej i innowacyjnej gospodarki, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, modernizacji infrastruktury transportowej i wielu innych działań związanych z ochroną środowiska. Europejski Zielony Ład, to strategia i plan działania Unii Europejskiej mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i transformację gospodarki europejskiej, na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną. Jest to flagowy program Unii Europejskiej, ogłoszony w grudniu 2019 roku.

U podstaw inwestowania w fundusze zmian klimatycznych leży wiara, że firmy, które wcześnie podejmą wyzwania i rozpoznają zagrożenia związane ze zmianami klimatu, będą osiągać lepsze wyniki, niż szeroki rynek i – ostatecznie – zapewnią inwestorom długoterminowe zyski. Natomiast te firmy, które zlekceważą te wyzwania będą narażone na ryzyko upadku lub marginalizacji.

Spektrum zainteresowania tego typu funduszy skupia się głównie na spółkach związanych z:

  • energią odnawialną: firmy związane z energią słoneczną, wiatrową, wodną, czy geotermalną. Przykłady mogą obejmować np. producentów paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, czy infrastruktury energetycznej, związanej z energią odnawialną;
  • elektromobilnością – spółki związane z rozwojem elektromobilności, takie, jak: producenci samochodów elektrycznych, producenci baterii, firmy zajmujące się infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych itp.;
  • efektywnością energetyczną – spółki skoncentrowane na zwiększaniu efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki. To mogą być przedsiębiorstwa oferujące technologie związane z efektywnym wykorzystaniem energii w budownictwie, przemyśle, czy transporcie;
  • technologiami czystego spalania – spółki rozwijające technologie czystego spalania, pracujące nad innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorze energetycznym, czy przemysłowym, które mają na celu ograniczenie emisji związków szkodliwych dla środowiska. Wymienić można tu chociażby technologie związane z wykorzystaniem wodoru.

W obszarze zainteresowań funduszy zmian klimatycznych są też: efektywne zarządzanie zasobami środowiska, nowoczesne rolnictwo, alternatywne sposoby pozyskiwania białka, czy zarządzanie odpadami.

Czy warto inwestować w tego typu fundusze? Weźmy za przykład sektor energii słonecznej. Masywne inwestycje i dopłaty rządowe do paneli fotowoltaicznych spowodowały, że stają się one coraz bardziej efektywne, a ich masowa produkcja obniża koszty stałe, przez co produkcja energii z tego źródła staje się konkurencyjna kosztowo, nawet w stosunku do tradycyjnych źródeł energii, co kilka lat temu wydawało się mało prawdopodobne.

Popyt na energię w skali globalnej cały czas rośnie, a w momencie, kiedy energia z tradycyjnych źródeł stanie się droższa (ze względu na jej niedoinwestowanie) – o czym poniżej pisze Piotr Rojda z Caspar AM – energia ze źródeł odnawialnych będzie jeszcze bardziej konkurencyjna. Przykład fotowoltaiki dosyć jasno pokazuje, że, nawet jeśli – na dzisiaj – rachunek ekonomiczny nie spina się w niektórych, promowanych przez urzędników, sektorach, to presja polityczna i dotacje mogą tak silnie na nie oddziaływać, że, z czasem, nawet charakterystyka ekonomiczna tych sektorów się zmienia.

Lobbing oraz pieniądze na rzecz walki ze zmianami klimatu są dziś tak potężne, że trendy, o których mowa wyżej, wydają się niezagrożone. Dlatego warto w te inwestować.

O potencjale inwestycyjnym spółek wpisujących się w trend zmian klimatycznych, będziemy rozmawiać już 14 czerwca br. w ramach III części mini-cyklu Akademii iWealth Online poświęconego megatrendom.

Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w poprzednim spotkaniu, poświęconym inwestycjom w biotechnologię i medycynę, zapraszam do nagrania na naszym kanale YouTube.

Autor: Jacek Maleszewski, CFA, Dyrektor Zespołu Doradztwa, iWealth


Z obniżającą się inflacją wreszcie można wygrać.

Jedną z najlepszych informacji, jakie pozostawia po sobie maj, jest dalsza normalizacja inflacji. Według wstępnego odczytu, 12-miesięczne tempo zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spowolniło z 18,4 proc. w lutym do 13,0 proc. w maju. Przeszło 5-punktowy postęp może robić wrażenie. Oczywiście ciągle narzekać można na to, że inflacja w naszym kraju jest dużo wyższa od europejskiej średniej (6,1 proc. w strefie euro r/r), ale przynajmniej ta przepaść się zmniejsza.

Kilka miesięcy temu pisałem, że – z inwestycyjnego punktu widzenia – najprostszą konsekwencją oczekiwanej normalizacji inflacji będzie to, że łatwiej będzie z ową inflacją wygrać. I to faktycznie pomału zaczyna być widoczne w danych o 12-miesięcznych stopach zwrotu. Co prawda realne (skorygowane o inflację) rezultaty w przypadku zdecydowanej większości zestawionych przez nas na wykresie aktywów, są ciągle „pod wodą”, ale i tak wyraźnie podniosły się względem stanu np. z jesieni 2022. Jednocześnie pojawiają się już pierwsze dodatnie, realne stopy zwrotu. Najlepszymi osiągnięciami w tym zakresie pochwalić się mogą ostatnio szczególnie akcje rodzimych małych spółek. Reprezentujący je indeks sWIG80TR w ostatnich dwunastu miesiącach wypracował 22,2 proc. nominalnego zysku, tym samym o 9,2 pkt. proc. pokonując inflację. Na granicy wygranej z inflacją znalazł się też technologiczny Nasdaq-100, reprezentujący zdecydowanie najsilniejszy w tym roku segment amerykańskiego rynku akcji.

Realne skorygowane o inflację st.zwrotu z wybranych indeksów
Źródło: Tomasz Hońdo (Quercus TFI S.A.), GPW, MSCI, GUS, Bloomberg.

Warto też zwrócić uwagę na to, co się dzieje z rezultatami na rynku długu. Co prawda ani grupujący obligacje o stałym oprocentowaniu indeks TBSP, ani też jego odpowiednik obejmujący papiery o zmiennym oprocentowaniu (BWZ), nie zdołały jeszcze wypracować 12-miesięcznych wyników na poziomie wyższym od inflacji (odpowiednio +9,7 i +8,6 proc. nominalnie), ale to powinna być tylko kwestia czasu.

Wszystko to oznacza, że inwestycyjny świat stopniowo powraca do normalności, bo na długą metę każde z zestawionych przez nas aktywów wygrywało historycznie z inflacją – i taka powinna być norma również w przyszłości. Jeżeli tempo wzrostu cen będzie się nadal normalizowało w kolejnych miesiącach – a takie są nasze oczekiwania – to tym łatwiej będzie o wypracowanie realnych zysków.

Autor: Tomasz Hońdo, CFA, Starszy Ekonomista Quercus TFI, Redaktor Qnews.pl


Apetyt na energię rośnie.

Globalne zapotrzebowanie na energię cały czas rośnie, a obecne szacunki wskazują, że bez ogromnych inwestycji w kolejnych latach będziemy mieli deficyt energii. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, konsumpcja energii jest pozytywnie skorelowana ze wzrostem gospodarczym. Na świecie nie ma zamożnych społeczeństw, które konsumowałyby mało energii per capita.

Nie ma wątpliwości, że w najbliższych latach zużycie energii będzie na świecie rosło. Według dostępnych dzisiaj badań przeciętny Hindus konsumuje obecnie 1,25 baryłki ropy naftowej rocznie, w Polsce ten wskaźnik wynosi niespełna 7, a Amerykanin czy Koreańczyk z południa zużywa rocznie 20 baryłek ropy rocznie. Tymczasem Indie ze swoim potencjałem ludnościowym mają ambicję, aby szybko dołączyć do grupy najważniejszych państw świata. Szybki rozwój planują także kraje całej południowo-wschodniej Azji i wiele państw afrykańskich. Aby ten cel osiągnąć muszą zwiększyć zużycie energii, innej drogi po prostu nie ma. Popyt będzie rósł.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja po stronie podaży. Jakiś czas temu świat – przede wszystkim politycy zachodnioeuropejscy – uwierzyli, że możliwe będzie szybkie odejście od węglowodorów i zastąpienie ich czystą energetyką odnawialną. To spowodowało rozwój różnego rodzaju polityk środowiskowych i presję na nieinwestowanie w wydobycie podstawowych surowców energetycznych, w tym ropy, węgla, gazu. Krótko mówiąc, z jednej strony mamy rosnący popyt na energię, z drugiej natomiast kurczące się możliwości produkcji. To oczywiście oznacza, że ceny energii nie tylko będą się utrzymywały na wysokim poziomie, ale najprawdopodobniej wobec zwiększającego się popytu będą rosły.

Teoretycznie przeciwwagą dla tego procesu może być energetyka odnawialna. Tyle tylko, że świat na razie nie bardzo umie ją stosować, bo ona jest po prostu niestabilna. Po drugie, energetyka odnawialna cały czas musi być subsydiowana, bo jej opłacalność bywa wątpliwa.

Naszym zdaniem popyt na energię będzie w długim terminie rósł, a najbardziej obiecujące będą inwestycje w dobre spółki pracujące w obszarze tradycyjnej energii. Grupa Caspar będzie inwestowała w tę branżę, ale też w spółki zajmujące się infrastrukturą, w tym na przykład w spółki będące właścicielami floty tankowców zajmujących się transportem ropy i gazu, czy we właścicieli terminali do skraplania gazu ze Stanów Zjednoczonych. Jest bowiem pewne, że zarówno Europa, jak i Azja będą w najbliższych latach potrzebowały amerykańskich surowców energetycznych.

Nadal będziemy też inwestowali w spółki działające w obszarze energetyki jądrowej – czystej, efektywnej i stosunkowo taniej. Dzisiaj w wielu krajach – Niemcy są tego najlepszym przykładem – jest jeszcze strach przed energetyką jądrową, ale on będzie malał, bo energetyka jądrowa jest coraz bardziej bezpieczna, a jej dalszy, szybki rozwój rozwiązałby większość problemów popytowych.

Autor: Piotr Rojda, Zarządzający Caspar Asset Management SA

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.


Edukacja i niezależność finansowa. [z cyklu „Okiem doradcy iWealth”]

Dlaczego tak ważna jest edukacja finansowa?  Bo prowadzi do niezależności finansowej.

Poziom wiedzy finansowej Polaków jest coraz większy, ale wciąż jeszcze mamy duże braki, stąd czasami pojawiają się błędne decyzje finansowe i inwestycyjne wynikające z niedopasowania produktów finansowych.

Moim marzeniem jest zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat finansów, dlatego jestem mocno zaangażowana w wolontariat Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. To strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych, niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

Jako Kobieta, jako Doradczyni, uważam również, że instytucje finansowe muszą głośno mówić o niezależności finansowej kobiet, ponieważ daje im większą kontrolę nad swoim życiem i pozwala na większą swobodę wyboru.

Kobiety, które są finansowo niezależne, mają większą zdolność do podejmowania decyzji dotyczących swojego życia, takich jak wybór kariery, zamieszkania, zakupu samochodu czy innych wydatków. Niezależność finansowa pozwala kobietom uniezależnić się od innych osób, w tym od partnerów, rodziców czy opiekunów. Oznacza to, że kobiety nie muszą polegać na innych, aby zaspokajać swoje potrzeby finansowe, co może być szczególnie ważne w sytuacjach, gdy związki partnerskie kończą się, a kobieta pozostaje bez wsparcia finansowego.

Ważne jest również, aby kobiety były w stanie planować swoją przyszłość finansową, na przykład poprzez oszczędzanie na emeryturę lub inwestowanie w rozwój swojego biznesu. Niezależność finansowa daje kobietom także pewność siebie i poczucie spełnienia, ponieważ pozwalają na realizację nie tylko celów finansowych, ale i ambicji zawodowych oraz życiowych.

Warto zaznaczyć, że kwestia niezależności finansowej kobiet jest także istotna z punktu widzenia równości płci. Kobiety powinny mieć takie same możliwości jak mężczyźni w zakresie osiągania niezależności finansowej i korzystania z niej.

Czerpiąc przez lata wiedzę i doświadczenie z różnych instytucji finansowych, nadszedł moment, aby podziękować tym instytucjom, dzieląc się wiedzą poprzez projekt Bakcyl z młodymi ludźmi, którzy będą w przyszłości prezesami, właścicielami firm, inwestorami czy szefami. Warto być częścią ich sukcesu oraz pomagać wszystkim innym podejmować właściwe decyzje finansowe.

Autor: Agnieszka Ostrowska, Wealth Manager iWealth, Certyfikowany Europejski Doradca Finansowy EFPA EFA


SAVE THE DATE: 14 czerwca 2023 – zaproszenie na webinar.

Akademia iWealth_Zmiany klimatu i transformacja energetyczna_14.06.23

14 czerwca br. (środa), o godzinie 11:00, zapraszamy na III część mini-cyklu Akademii iWealth Online poświęconego inwestowaniu w megatrendy. Tym razem przedmiotem naszych rozważań inwestycyjnych będą: Zmiany klimatu i transformacja energetyczna.

Dowiesz się m.in.:

  • Czy można zarobić na spółkach zaangażowanych w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i transformację energetyczną?
  • Jakie są perspektywy firm tzw. nowej i starej energii?
  • Które branże i spółki w trendzie zmian klimatycznych i transformacji energetycznej wybierać?

Zapisz datę w kalendarzu i bądź z nami! Szczegóły dotyczące udziału przekażemy wkrótce.


Niniejszy materiał – iWealth News – nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej i ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny, a także nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Spółka ani Towarzystwa, których materiały są publikowane nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z niniejszego materiału. Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach, w tym o ryzyku związanym z oferowanymi instrumentami finansowymi udostępniane są na stronie internetowej iwealth.pl, w serwisie transakcyjnym iWealth Online lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usług.
Do pobrania