iWealth News_nr 2/2021

icon
iWealth News
Jacek Maleszewski, Grzegorz Chłopek


Komentarz rynkowy

W pierwszym kwartale br. następowały duże przepływy kapitałów pomiędzy klasami aktywów oraz sektorami akcji, obligacji i towarów. Wszystko gwałtownie przyspieszyło w momencie, gdy w wielu krajach perspektywa osiągnięcia poziomu szczepień obywateli dała nadzieję na kontrolowane zmniejszanie restrykcji i stopniowe odblokowanie gospodarek. Największym zagrożeniem dla rynków stały się obawy o rosnącą inflację, które doprowadziły do dużych wzrostów rentowności długoterminowych obligacji skarbowych w USA. To przełożyło się na podobną sytuację w innych krajach, gdyż część inwestorów oczekuje, że podwyżki stóp procentowych w USA mogą nastąpić szybciej niż dopiero w 2023 roku, jak zakładał FED.

Naszym zdaniem takie spekulacje na temat ewentualnej podwyżki stóp procentowych są przedwczesne.

Wysokie oprocentowanie długoterminowych obligacji skarbowych stanowi jednak pewne zagrożenie dla wyceny niektórych aktywów. Pierwszym z nich jest złoto, które straciło w ujęciu kwartalnym 10%. Ostatni tak duży spadek kwartalny miał miejsce w 2016 roku. Złoto, którego podaż jest mocno ograniczona, jest jednak doskonałym zabezpieczeniem przed inflacją i gigantyczną emisją pieniądza przez banki centralne jaka miała miejsce w 2020 roku. Wysoko wyceniane akcje są kolejnym aktywem, dla którego wzrost rentowności obligacji stanowi zagrożenie. Akcje w większości regionów rosły po kilka procent jednak, gdy przyjrzymy się konkretnym sektorom te zmiany nie były już tak jednorodne. Mocne wzrosty zanotowały spółki kojarzone z odmrożeniem gospodarek, czyli te które w 2020 r. ucierpiały najwięcej. Akcje firm klasyfikowanych jako Pure Value w USA urosły ponad 20%, a dwucyfrowy wzrost zanotowały też spółki małe, zarówno w USA (+13%) i w Polsce (+15%). Na drugim biegunie były spółki technologiczne, które przez większość inwestorów były wyprzedawane z portfeli. Dzięki fali optymizmu co do ożywienia gospodarczego mocno rosły też ceny związanych z nim surowców, czyli też miedź i ropa.


Wycena rynków na 31 marca 2021

Wycena głównych indeksów giełdowych dla większości rynków jest wyższa niż kwartał temu, a w konsekwencji oczekiwana średnioroczna stopa zwrotu w ciągu następnych 5 lat jest jeszcze niżej. Oczekiwana stopa zwrotu (w tabeli ostatni wiersz) składa się z dwóch czynników: (1) w jakim stopniu przedsiębiorstwa akumulują i wypłacają dywidendy oraz (2) jak wyceniany jest dany rynek względem swojej mediany. Na gorsze perspektywy dla inwestorów wpływ miał głównie drugi czynnik. Średnia oczekiwana stopa zwrotu dla ośmiu rynków, które przedstawia tabela, spadła w ciągu kwartału o 0,4 punktu procentowego do poziomu 3,4%

Tabela przedstawia wycenę głównych indeksów giełdowych i średnią oczekiwaną stopę zwrotu.
źródło: obliczenia własne G. Chłopek na 31/03/2021, Bloomberg

Nadal najwyżej wycenianym rynkiem jest rynek amerykański – wartości wskaźnika C/WK (cena/wartość księgowa) w okresie ostatnich 19 lat i jednego kwartału jest na poziomie 4,34 – najwyższym w badanym okresie. Aby ceny akcji znalazły się na poziomie przeciętnym (dla S&P 500 to poziom wskaźnika C/WK = 2,79) indeks musiałby spaść o 36% – średnio w ciągu pięciu lat to ‑8,5%. Spółki amerykańskie średnio zwiększają wartość księgową (wraz z dywidendami) o 6,4% rocznie, ale z oczekiwaną rewaluacją indeksu o ‑8,1%, otrzymujemy średniorocznie oczekiwaną stopę zwrotu -2,6% przez następne 5 lat (1. kolumna danych w tabeli). Przy wzroście rentowności obligacji 5-letniej o 56 punktów bazowych do 0,9% atrakcyjność obligacji jako alternatywy jest bardzo wysoka (różnica wzrosła z 2,6 p.p. do aż 3,5% na korzyść obligacji) i to przy dużo niższym ryzyku wahań cen.  

Rynkami, które nadal mogą dostarczyć dużej rewaluacji w dół są: rynek szwajcarski (5. kolumna), rynki rozwijające się (9. kolumna), rynki rozwinięte jako całość (8. kolumna; pochodna dużego udziału i wysokich wycen rynku amerykańskiego w indeksie) oraz strefa EURO (3. kolumna). Najniżej wyceniane z analizowanych indeksów pozostają polski indeks WIG (10. i 11. kolumna) oraz brytyjski indeks FTSE 100 (4. kolumna).

Indeks WIG* uwzględnia w analizie szacowany na 30 mld zł koszt rozwiązania problemów banków związanych z kredytami walutowymi.

Wykres poniżej pokazuje jak gwałtownie zmieniała się ostatnio oczekiwana średnioroczna stopa zwrotu dla rynku amerykańskiego (5 lat w przód) na skutek zmian cen akcji zdecydowanie szybciej rosnących od tempa wzrostu wartości firm (uwzględniając dywidendy). Ostatni kwartał nie zmienił tego obrazu w istotny sposób.

Wykres pokazuje jak gwałtownie zmieniała się ostatnio oczekiwana średnioroczna stopa zwrotu dla rynku amerykańskiego (5 lat w przód) na skutek zmian cen akcji
źródło: obliczenia własne G. Chłopek na 31/03/2021, Bloomberg


Nasze główne oczekiwania i tezy inwestycyjne


W mocy pozostają tezy strategiczne iWealth (długoterminowe):

 • Niskie stopy procentowe i interwencje rynkowe pozostaną z nami na dłużej.
 • W Polsce nie zakładamy ujemnych stóp procentowych.
 • Rozpoczęliśmy nowy cykl gospodarczy, ale wyceny akcji już są bardzo wysokie.
 • Zwiększona zmienność będzie nam towarzyszyć w całym 2021 roku.
 • Preferujemy rynki/sektory rozsądnie wyceniane.
 • Złoto i srebro stanowią dobre zabezpieczenie antyinflacyjne portfela.

Długoterminowo nadal wolimy poszukiwać rynków poza USA, które są bardziej rozsądnie wyceniane, jak chociażby Polska czy Wielka Brytania.


Ostatnie zmiany na rynkach finansowych skłaniają nas jednak do następujących ruchów, które można scharakteryzować tezami taktycznymi iWealth na II kwartał br.:

 • Obecne poziomy rentowności to okazja do wydłużenia duracji. Nasi klienci otrzymali propo-zycję zmiany części funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne o niskiej duracji na fundusze obligacji skarbowych o dłuższej duracji.
 • Koniec spadku na rynku obligacji, zakończy korektę na rynku metali szlachetnych. Oznacza to również możliwość zrebalansowania tej inwestycji (dokupienia tańszych funduszy dających ekspozycję na rynek złota i srebra do pierwotnego udziału w portfelu dopasowanego do profilu inwestycyjnego klienta).
 • Dalszy wzrost rentowności może wywołać wyprzedaż na rynku akcji. Wszelkie zmiany sektorowe w obrębie części akcyjnej dokonujemy bez istotnej zmiany alokacji.
 • Duży spadek spółek segmentu Growth może być okazją inwestycyjną. Dodaliśmy ten segment akcji do portfela kosztem innych funduszy akcji zgodnie z 3. tezą taktyczną.
 • Polskie akcje MiŚS preferowane względem WIG20. Rosnące napływy do funduszy inwestycyjnych i wyceny polskich indeksów skłoniły nas do większego ukierunkowania inwestycji w polskie akcje w mniejsze podmioty, które dodatkowo powinny zyskiwać na odmrażaniu gospodarki, ale zgodnie z 3. tezą taktyczną.


Wyniki podstawowych strategii iWealth

Obecnie iWealth w ramach nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego oferuje między innymi:

 • 5 portfeli bazowych, w tym portfel dedykowany instytucjom;
 • 2 portfele w walutach;
 • 9 portfeli dla rozwiązań emerytalnych opartych na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego i/lub Indywidualnych Kontach Emerytalnych.
strategia bazowa w PLNstart
rekomendacji
od startu
rekomendacji
20202020 kw I2020 kw II2020 kw III2020 kw IV2021 kw I
iWealth Dynamiczny31.01.201923,3%13,7%-10,6%15,7%3,3%6,4%1,4%
iWealth Zrównoważony31.01.201926,3%18,9%-5,7%16,0%3,9%4,6%0,8%
iWealth Stabilny31.01.20197,3%3,9%-5,3%6,1%1,6%1,8%-1,8%
iWealth Ostrożny31.01.20197,0%3,7%-0,5%2,3%0,8%1,0%0,3%
iWealth Płynnościowy dla Instytucji31.01.20195,2%2,9%-0,9%2,1%0,8%1,0%0,5%
źródło: Dane na koniec marca 2021, obliczenia iWealth

Pełne składy portfeli dostępne są dla osób/podmiotów, które dokonały rejestracji na stronie iWealth.pl oraz po wypełnieniu ankiety w celu wyznaczeniu profilu inwestycyjnego. Rejestracja jest bezpłatna 😁 i nie wymaga żadnych wpłat do funduszy. Poza uzyskaniem dostępu do rekomendowanych portfeli adekwatnych do wyznaczonego profilu inwestycyjnego, w systemie można wykonać własne symulacje. Rejestrując się do systemu iWealth zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu Wealth Managera – można go uzyskać kontaktując się bezpośrednio z preferowaną osobą z Zespołu iWealth Management.


Linki do rejestracji:

✓      Osoby fizyczne            
✓      Podmioty prawne

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe dostępne pod linkami:

✓      Jacek Maleszewski
✓      Grzegorz Chłopek


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach, w tym o ryzyku związanym z oferowanymi instrumentami finansowymi udostępniane są na stronie internetowej iwealth.pl, w serwisie transakcyjnym iWealth Online lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi.